Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, visi Mokykloje dirbantys pedagogai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Pirmininkė– direktorė Svetlana Golovač;

Sekretorė– auklėtoja Marija Šakalienė.

 

Mokytojų tarybos veiklos sritys:

  • svarstyti ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, ugdytinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
  • teikti siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, ugdymo programų įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
  • spręsti vaikų sveikatos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
  • deleguoti atstovus į Mokyklos Tarybą;
  • priimti nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;
  • teikti Mokyklos direktoriui, mokytojų atestavimo komisijai siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;
  • spręsti kitus pedagogų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.