Metodinė grupė

Mokyklos metodinės grupės sudarymo principai, kompetencija, veiklos organizavimas:

  • metodinę grupę sudaro visi Mokykloje dirbantys pedagogai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas, kuris organizuoja susirinkimus pagal mokslo metų veiklos planą ir apie susirinkimo laiką, svarstyti parengtus klausimus narius informuoja ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki susirinkimo pradžios. Pirmininkas renkamas dvejiems mokslo metams pirmame mokslo metų metodinės grupės susirinkime;
  • metodinė grupė nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje, aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę, vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, teikia siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo, nagrinėja ugdymo sėkmingumą, vaikų pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi ir kt.

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Svetlana Šatevičienė;

Sekretorė – auklėtoja Jolanta Kunskienė;