Mokyklos taryba

 

Mokyklos taryba – aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija.

Tarybos pirmininkė – Elena Pavlovska, tėvų atstovė.

Sekretorė – Svetlana Šatevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Svetlana Golovač (direktorė),  Olia Okunevič (auklėtoja), Marija Šakalienė (auklėtoja),  Urtė Mackevič (tėvų atstovė),  Aurelija Masalienė (tėvų atstovė), Ana Ingelevič (Senųjų Trakų seniūnė). 

Tarybos veiklos sritys:

  • teikti siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritarti Mokyklos strateginiam planui, įstaigos metiniam veiklos planui, Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
  • teikti siūlymus mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarstyti Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
  • išklausyti Mokyklos direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikti siūlymus Mokyklos direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
  • teikti siūlymus Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  • svarstyti Mokyklos mokytojų tarybos, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir įstaigos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikti siūlymus Mokyklos direktoriui;
  • teikti siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymosi ir darbo sąlygų sudarymo, talkinti formuojant Mokyklos materialinius, finansinius išteklius;
  • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;
  • skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją.

Parašykite komentarą