Projektinė veikla

D A L Y V A U J A M E   P R O J E K T U O S E

Inovatyvios vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas: „Vertinimas mokymuisi“

Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą. Projekto tikslas – patobulinti ugdymo turinio ir organizavimo kokybę, skatinant didesnę vaikų pažangą, per inovatyvią vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą bei ugdymo diferencijavimo tobulinimą. Projekto metu bus patobulintos ugdymo programos, sukurta individualių vaikų pasiekimų vertinimo sistema, įdarbintas antrasis pedagogas, kurio funkcija bus atlikti nuolatinį ir sistemingą vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą. Vykdant projekto veiklas planuojama diferencijuoti ugdymą ir ugdomąsias veiklas atsižvelgiant į skirtingus vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus. Prognozuojama, kad įdiegus inovaciją bent du trečdaliai projekto darželius lankančių vaikų pasieks maksimalius kompetencijų įverčius.

Projekto partneriai: Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis; Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“; Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“; Vilniaus lopšelis-darželis „Krivūlė“; Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“.

Projekto vertė 111 948,36 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0023

Projektas įgyvendinamas: 2019/10/08 – 2022/03/31

 

Baigiamos Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklos 

Trakų rajono savivaldybės administracija 2021 m. spalio pabaigoje baigia Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklas.

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemone „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0010).

Bendra projekto įgyvendinimo vertė siekia 184 723,93 Eur. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skirta 157 015,34 Eur., Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 27 708,59 Eur. Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia yra siejama su 2016 metais atlikta švietimo įstaigų apklausa bei „Trakų rajono savivaldybės švietimo viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso tyrimas“, kurie leido identifikuoti teikiamų švietimo administracinių paslaugų trūkumus ir pagrindines problemas – skirtingas procedūrų valdymas ir nevienodas paslaugų suteikimas kelia daug nepatogumų paslaugų vartotojams ir turi įtakos bendram požiūriui apie teikiamų paslaugų kokybę. Pasinaudojus ES struktūrine parama buvo sukurti įrankiai padėsiantys Trakų rajono savivaldybės administracijai ir švietimo įstaigoms parengti ir patvirtinti tvarkas, kuriomis vadovaujantis administracinių paslaugų teikimas bus efektyvesnis, teikiamų paslaugų kokybė labiau atitiks vartotojų poreikius bei vyks efektyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, siekiant įgyvendinti švietimo sistemai keliamus naujus lūkesčius ir uždavinius.

Projekto lėšomis buvo įdiegta Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas duomenų bazė, parengta įstaigų teisinio reglamentavimo dokumentacijos analizė, diegiamas ISO kokybės vadybos metodas, parengti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo standartai bei Piliečių chartijos  dokumentas dėl teikiamų administracinių švietimo paslaugų – susitarimas tarp organizacijų ir piliečių dėl esminių principų teikiant/gaunant paslaugas.

Švietimo paslaugas teikiančios įstaigos aktyviai dalyvaudamos projekto lėšomis organizuojamuose mokymuose, susitikimuose ir apklausose atkreipė dėmesį, kad efektyviam ir kokybiškam bendradarbiavimui su vartotojais yra būtina ne tik laikytis diegiamų standartų principų, bet ir siekti, jog besikreipiantys paslaugų gavėjai žinotų ko prašoma iš jų. Parengtos Piliečių chartijos tekstu yra įtvirtinama profesionalumo, kompetentingumo principų laikymasis, pagarba aptarnaujamam asmeniui ir kolegoms, informacijos konfidencialumo užtikrinimas, skaidrus ir savalaikis sprendimų priėmimas, informacijos prieinamumas, patikimumas ir aiškumas, mandagus ir dalykiškas bendradarbiavimas. Siekiant užtikrinti šių iškeltų principų įgyvendinimo, iš besikreipiančių asmenų tikimąsi mandagaus, pagarbaus ir geranoriško bendradarbiavimo, savo teisių ir pareigų supratimo, aiškaus klausimų ir/ar problemų formulavimo, pasitikėjimo ir išankstinių nuostatų neturėjimo, siekti problemas pirmiausia spręsti įstaigose, kuriose suteikiamos paslaugos, vertinti ir įvertinti darbuotojų darbą, užpildant kokybės vertinimo klausimyną

Taigi tikimąsi, kad Projekto  „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklų ir pasiektų rezultatų dėka, Trakų rajono švietimo įstaigos priims naujoves bei imsis aktyviai diegti pokyčius savo įstaigose, o bendravimas su paslaugų vartotojais taps efektyvesnis ir leis kurti jaukią, bendruomenišką, patogią švietimo ir ugdymo aplinką.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

  2014 m. projektai

Vaikų meno dirbinių konkursas „Mano pavasarinis vėjo malūnėlis, organizatoriai UAB „ACE Logistics“ (projekto vertė – 500 Lt).

Projektas „Senųjų Trakų darželio rėmimas“, Parama lenkams Lietuvoje, organizatoriai Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz szkolna“ (projekto vertė – 2640 Lt)

Užtikrinant vaikų, jų šeimos narių bei darželio ir kaimo bendruomenės saugumą įgyvendinom Trakų krašto Vietos veiklos grupės projektą „Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio aplinkos sutvarkymas“ (bendra projekto vertė – 63609,28 Lt), kurio metu suremontavome įėjimo į darželį laiptus, įrengėme pandusą bei aptverėm darželio teritoriją nauja tvora.

Bendradarbiaujant su asociacija „Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomenė“:
– įgyvendinome Trakų rajono savivaldybės sporto projektą „Mama, tėti, neliūdėk – į estafėtę su manim paskubėk“ (projekto vertė – 300Lt). Projektas įstaigoje įgyvendintas spalio mėnesį, kurio metu vaikai suvaidino pasaką „Bulvytės nuotykiai“. Už skirtas lėšas įstaiga įsigijo užuolaidas scenos apipavidalinimui ir dekoravimui.
– įgyvendinome Trakų rajono savivaldybės kultūros projektą ,,Senųjų Trakų mažieji gyventojai kaimo bendruomenei: adventinis renginys ,,Vakaras su pasaka“ (projekto vertė – 200 Lt). Įsigijome priemonių, reikalingų ikimokyklinio amžiaus vaikų estafečių organizavimui.

 2013 m. projektai

Rugsėjo-spalio mėnesiais buvo įgyvendinamas projektas „Grynas oras – sveikata, mes sportuojam visada“ pagal Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos finansavimo 2013 metais konkursą (projekto vertė – 300 Lt)

Nuo balandžio iki rugsėjo mėnesio įstaigoje ir Senųjų Trakų kaimo teritorijoje vyko projekto „Švarus miškas – sveikas žmogus“ įgyvendinimas. Projektas dalinai buvo finansuotas iš 2013 m. Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (projekto vertė – 700 Lt)

Projektas Švarus miškas-sveikas žmogus

Vietos projektas pagal „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją“ „Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio patalpų remontas siekiant pagerinti darželio bendruomenės veiklą“ – bendra projekto vertė 46425,56 Lt

   

SVEIKA IR SAUGI APLINKA SENŲJŲ TRAKŲ KAIMO VAIKUČIAMS

Vaikystė yra vienas svarbiausių pažinimo, kūrybingumo, saugumo ir sveikatos raidos laikotarpių. Šio laikotarpio elgsenos ir ypatybės bei požiūris į kūrybingumą, pažinimą, sveikatą dažnai lemia viso vėlesnio gyvenimo kokybę. Todėl siekiame užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolesnį vystymąsi sudarant tam palankią aplinką, daug dėmesio kreipiame į vaikų sveikos gyvensenos bei higieninių įgūdžių ugdymą. Atsakomybė už higieniniųįgūdžių formavimą pirmiausia tenka tėvams, šeimai. Tačiau ne kiekvienoje šeimoje vaikas skatinamas to išmokti. Ugdytiniai lopšelyje – darželyje praleidžia iki 10,5 valandų. Gerai apgalvota aplinka skatina vaikus tyrinėti, būti veiklėms, kūrybingiems. Projektas „Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio patalpų remontas siekiant pagerinti darželio bendruomenės veiklą”pateiktas pagal „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją” tiesiogiai prisidėjo prie sveikų ir saugių materialinių ir estetinių sąlygų sudarymo lopšelio – darželio bendruomenės veiklai ir sveikatos  puoselėjimo bei išsaugojimo. 1983 m. pastatytame Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje veikė 2 ikimokyklinio ugdymo grupės. Nuo 1997 m. padidėjus vaikų skaičiui buvo atidaryta dar viena ikimokyklinio ugdymo grupė. Nuo to laiko dviejų grupių mišraus (1,5-6 m.) amžiaus ugdytiniai naudojosi viena bendra tualeto – prausyklos patalpa, kurioje buvo 3 praustuvai, 1 pusvonė, 1 unitazas ir tai neatitiko esamam vaikų skaičiui ir Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą” bendriesiems saugos reikalavimams. Nuo 1983 metu tualeto – prausyklos patalpoje  nebuvo keičiami vamzdynai, radiatoriai ir sanitariniai įrenginiai. Įgyvendinus projektą, atlikus tualeto – prausyklos patalpos remontą, pagerėjo sąlygos vaikų higienos įgūdžių ugdymui(si), tyrinėjimui, sveikatinimui bei saugumui. Dabar, kiekviena ikimokyklinio ugdymo grupė, turi atskirą tualeto – prausyklos patalpą, liko galimybė didesniam ugdytinių skaičiui lankyti lopšelį – darželį. Ugdymosi aplinka tapo saugi, sveika, estetiška, patraukli, atitinkančią higienos normos reikalavimus.Tikimės, kad kaimo gyventojai, auginantys ikimokyklinio amžiaus vaikus ir turintys visas jiems reikalingas paslaugas (pakankamas vietų skaičius lopšelyje – darželyje, geros ir palankios ugdymosi sąlygos, aplinkos patrauklumas), bus mažiau linkę migruoti šalies viduje ar už jos ribų, o tinkama aplinka skatins vaikų norą rūpintis savo sveikata, kūno priežiūra, švara, taip pat pagerins sąlygas  tyrinėti, pažinti save ir aplinką. Vietos projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Trakų rajono savivaldybės administracija yra projekto partneris ir prisidėjo prie projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu, kuris sudarė 10 proc. nuo bendros projekto vertės. Bendra projekto vertė – 46425,56 Lt. 

*********************

SENŲJŲ TRAKŲ  KAIMO MAŽIESIEMS SVAJOTOJAMS ATNAUJINTA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio darbuotojai, vaikai ir jų tėveliai  su nekantrumu laukia  kada galės išbėgti į naujai sutvarkytą darželio teritoriją. Prie  langų  prigludę vaikai savo dieną pradeda aptardami ką naujo nuveikė darbininkai.  Ir tada pasipila svajonės, kaip žaisime, sportuosime… Džiaugiamės, kad darbai eina į pabaigą. Baigiamas įgyvendinti Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio projektas „Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio žaidimo aikštelių įrengimas“ pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją“ 2 prioriteto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“ 3 priemonę „Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas, sukūrimas“.Vietos projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Trakų rajono savivaldybės administracija yra projekto partneris ir prisidėjo prie projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu, kuris sudarė 10 proc. nuo bendros projekto vertės. Bendra projekto vertė – 95729,44 Lt. Naujos, patrauklios, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios žaidimo aikštelės, pagerins vaikų ugdymosi sąlygas, pagyvins Senuosius Trakus. Sutvarkytas žaidimo aikštynas turi tapti seniūnijos šeimoms, auginančioms ikimokyklinio, priešmokyklinio  amžiaus vaikus, viešai prieinama vieta. Senųjų Trakų bendruomenė galės naudotis žaidimų erdve, organizuojant didesnius renginius, šventes  mažiesiems kaimo gyventojams.  

Pagal VVG strategiją vertinimui pateiktas dar vienas projektas – patalpų remonto darbai už 46 tūkst. litų.

2012 m. projektai

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo projektas – „Rūpinkimes vaikų traumatizmo prevencija nuo mažens“ (vertė – 300 Lt)

„Mažųjų gamtos tyrėjų konkursas“ – 300 Lt (remė Trakų rajono savivaldybė)

Trakų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto remimo projektas – „Kalėdinis futbolo turnyras“ – 485 Lt

Vietos projektas pagal „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją“ „Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio žaidimo aikštelių įrengimas“ – bendra projekto vertė 95729,44 Lt
Rengiant projektus bendradarbiavome su asociacija „Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomene“. Asociacija „Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomene“ remė dareželį ir padovanojo krepšinio stovus (vertė – 600 Lt), tujas (vertė – 500 Lt)

 

PROJEKTAS ,,Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio žaidimo aikštelių įrengimas“

     2011 metais Senųjų Trakų vaikų lopšelis – darželis dalyvavo Trakų krašto vietos veiklos grupės 3 kvietime teikti vietos projekto paraiškas ir pateikė projektą „Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio žaidimo aikštelių įrengimas“ pagal Trakų krašto vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją“ 2 prioriteto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“ 3 priemonę „Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas, sukūrimas“. 2012 m. gegužės mėnesį projektas buvo teigiamai įvertintas ir birželio 7 dieną Senųjų Trakų vaikų lopšelis – darželis kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Trakų krašto vietos veiklos grupe pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį. Projekto „Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio žaidimo aikštelių įrengimas“ tikslas – sudaryti Senųjų Trakų bendruomenės ikimokyklinio amžiaus vaikams saugias sąlygas ugdymui ir laisvalaikiui. Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis yra vienintelė ikimokyklinio ugdymo  įstaiga Senųjų Trakų seniūnijoje, kurioje ugdosi vaikai nuo 1 iki 6/7 metų. Kuriant įstaigos sveikatą stiprinančią koncepciją, stengiamės, kad lopšelio-darželio vaikai dažniau būtų gryname ore, daugiau judėtų. Nemažai dėmesio skiriame saugiai ir sveikai fizinei ugdymo aplinkai. Dabartinė vaikų žaidimo aikštelės lopšelio-darželio teritorija su infrastruktūra nebuvo atnaujinta nuo ugdymo įstaigos atidarymo laikų (nuo 1983 m.), tad sumontuota žaidimo įranga neatitinka šiuolaikinių saugumo ir funkcionalumo sąlygų bei reikalavimų. Projekto metu siekiama sukurti patrauklią viešąją aplinką Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio teritorijoje. Joje esančius vaikų žaidimo įrenginius numatoma išmontuoti. Vietoje senų įrenginių numatoma projektuoti naują vaikų žaidimo aikštelių infrastruktūrą – planuojama įrengti 2 žaidimo kompleksus su ilgaamžiška ir saugia vaikų žaidimo įranga, atnaujinti žolės dangą. Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis glaudžiai bendradarbiauja su asociacija „Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomenė“ organizuojant bendrus renginius kaimo vaikams, seminarus tėvams. Sutvarkytas žaidimo aikštynas taps Senųjų Trakų seniūnijos šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus, viešai prieinama vieta. Lopšelio-darželio teritorijoje vaikams bus sudarytos saugios jų poreikius atitinkančios erdvės žaidimams, sportui, poilsiui, pažintinei veiklai. Senųjų Trakų bendruomenė galės naudotis žaidimo aikštelėmis, organizuojant didesnius renginius, šventes kaimo vaikams. Naujos patrauklios reikalavimus atitinkančios žaidimo aikštelės, pagyvins Senųjų Trakų kaimą, padarys jį patrauklesnį gyventi, pagerins vaikų ugdymosi sąlygas. Sukurta infrastruktūra prisidės prie viso Senųjų Trakų kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimo, žmonių skatinimo sveikai ir aktyviai gyventi.

2011 m. projektai

Trakų rajono savivaldybės sporto remimo projektas „Tai bent šeimynėlė“ – 300 Lt

„Mažųjų gamtos tyrėjų konkursas“ – 360 Lt (remė Trakų rajono savivaldybė)

„Mažųjų talentų diena“ – 500 Lt (remė „Macierz Szkolna“).

**********