Naujienos

 

Pasiūlymus prašome teikti el. paštu st.darzelis@yahoo.pl arba tel. 852866268, 864522608.

D A L Y V A U J A M E   P R O J E K T U O S E

Inovatyvios vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas: „Vertinimas mokymuisi“

Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą. Projekto tikslas – patobulinti ugdymo turinio ir organizavimo kokybę, skatinant didesnę vaikų pažangą, per inovatyvią vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą bei ugdymo diferencijavimo tobulinimą. Projekto metu bus patobulintos ugdymo programos, sukurta individualių vaikų pasiekimų vertinimo sistema, įdarbintas antrasis pedagogas, kurio funkcija bus atlikti nuolatinį ir sistemingą vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą. Vykdant projekto veiklas planuojama diferencijuoti ugdymą ir ugdomąsias veiklas atsižvelgiant į skirtingus vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus. Prognozuojama, kad įdiegus inovaciją bent du trečdaliai projekto darželius lankančių vaikų pasieks maksimalius kompetencijų įverčius.

Projekto partneriai: Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis; Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“; Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“; Vilniaus lopšelis-darželis „Krivūlė“; Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“.

Projekto vertė 111 948,36 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0023

Projektas įgyvendinamas: 2019/10/08 – 2022/03/31

image description

Baigiamos Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklos

 

Trakų rajono savivaldybės administracija 2021 m. spalio pabaigoje baigia Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklas.

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemone „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0010).

Bendra projekto įgyvendinimo vertė siekia 184 723,93 Eur. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skirta 157 015,34 Eur., Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 27 708,59 Eur. Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia yra siejama su 2016 metais atlikta švietimo įstaigų apklausa bei „Trakų rajono savivaldybės švietimo viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso tyrimas“, kurie leido identifikuoti teikiamų švietimo administracinių paslaugų trūkumus ir pagrindines problemas – skirtingas procedūrų valdymas ir nevienodas paslaugų suteikimas kelia daug nepatogumų paslaugų vartotojams ir turi įtakos bendram požiūriui apie teikiamų paslaugų kokybę. Pasinaudojus ES struktūrine parama buvo sukurti įrankiai padėsiantys Trakų rajono savivaldybės administracijai ir švietimo įstaigoms parengti ir patvirtinti tvarkas, kuriomis vadovaujantis administracinių paslaugų teikimas bus efektyvesnis, teikiamų paslaugų kokybė labiau atitiks vartotojų poreikius bei vyks efektyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, siekiant įgyvendinti švietimo sistemai keliamus naujus lūkesčius ir uždavinius.

Projekto lėšomis buvo įdiegta Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas duomenų bazė, parengta įstaigų teisinio reglamentavimo dokumentacijos analizė, diegiamas ISO kokybės vadybos metodas, parengti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo standartai bei Piliečių chartijos  dokumentas dėl teikiamų administracinių švietimo paslaugų – susitarimas tarp organizacijų ir piliečių dėl esminių principų teikiant/gaunant paslaugas.

Švietimo paslaugas teikiančios įstaigos aktyviai dalyvaudamos projekto lėšomis organizuojamuose mokymuose, susitikimuose ir apklausose atkreipė dėmesį, kad efektyviam ir kokybiškam bendradarbiavimui su vartotojais yra būtina ne tik laikytis diegiamų standartų principų, bet ir siekti, jog besikreipiantys paslaugų gavėjai žinotų ko prašoma iš jų. Parengtos Piliečių chartijos tekstu yra įtvirtinama profesionalumo, kompetentingumo principų laikymasis, pagarba aptarnaujamam asmeniui ir kolegoms, informacijos konfidencialumo užtikrinimas, skaidrus ir savalaikis sprendimų priėmimas, informacijos prieinamumas, patikimumas ir aiškumas, mandagus ir dalykiškas bendradarbiavimas. Siekiant užtikrinti šių iškeltų principų įgyvendinimo, iš besikreipiančių asmenų tikimąsi mandagaus, pagarbaus ir geranoriško bendradarbiavimo, savo teisių ir pareigų supratimo, aiškaus klausimų ir/ar problemų formulavimo, pasitikėjimo ir išankstinių nuostatų neturėjimo, siekti problemas pirmiausia spręsti įstaigose, kuriose suteikiamos paslaugos, vertinti ir įvertinti darbuotojų darbą, užpildant kokybės vertinimo klausimyną

Taigi tikimąsi, kad Projekto  „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklų ir pasiektų rezultatų dėka, Trakų rajono švietimo įstaigos priims naujoves bei imsis aktyviai diegti pokyčius savo įstaigose, o bendravimas su paslaugų vartotojais taps efektyvesnis ir leis kurti jaukią, bendruomenišką, patogią švietimo ir ugdymo aplinką.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

 TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO VASARĄ 2022 M. GRAFIKAS

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO VASAROS METU

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio kūrybinių darbų virtualioje erdvėje parodos VISOS GĖLĖS TAU, MAMYTE!    N U O S T A T A I

Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio virtualios kūrybinių darbų parodos VAIKYSTĖS SPINDULĖLIS      N U O S T A T A I

 

DARŽELYJE ĮDIEGTAS ELEKTRONINIS DIENYNAS

 

Mieli darželio bendruomenės nariai,

nuo 2022 m. kovo 15 d. darželyje yra įdiegtas elektroninis dienynas „Mano dienynas“. „Mano dienynas“ yra internetinė sistema, teikianti inovatyvius ir skaitmeninius sprendimus  ugdymo įstaigoms ir vaikų darželiams jų mokymu organizavimui. Tai šiuolaikinė priemonė, kuri palengvins ir paspartins informacijos prieinamumą, suteiks papildomą bendravimą patogiu metu, taupys darbuotojų laiką pildant ir perduodant dokumentus, bus pritaikyta prie darželio poreikių. Šiuo metu elektroniniu dienynu pradeda naudotis darželio auklėtojos, mokytojos ir administracija. Įvedama reikalinga informacija apie grupes lankančius vaikus, kuriamos lankomumo formos, įkeliami ugdymo planai ir pan.  Ateityje pakviesime prisijungti ir vaikučių tėvus. Naudojantis tokiu dienynu bus galima stebėti savo vaiko pažangą, lankomumą, grupės auklėtojos informaciją ir pranešimus. Tikimės, kad dienyno dėka keitimasis aktualia informacija tarp pedagogų, tėvų ir administracijos dar labiau pagerės.
Pagarbiai, direktorė Svetlana Golovač

SVARBI INFORMACIJA:

– Informacinis leidinys nukentėjusiems asmenims_2022_03 Raštas dėl informacinio el. leidinio nukentėjusiems asmenims_2022_03_02

– Informacinis leidinys nukentėjusiems asmenims_2022_03

 

BENDRADARBIAVIMAS SU TRAKŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

SENŲJŲ TRAKŲ FILIALU

       Kovo 14 d. Trakų viešosios bibliotekos Senųjų Trakų filialo vyriausioji bibliotekininkė Agnieška Uscilienė Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio ,,Boružiukų“ grupės (auklėtoja Jolanta Kunskienė) ugdytiniams pravedė edukacinę veiklą „Knygos kelias“. Ši veikla skirta lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiui bei Knygnešio dienai paminėti.

Vaikai buvo supažindinti su nedidele mūsų tautos istorijos atkarpėle – spaudos draudimu, knygnešių, slaptųjų mokyklų veikla bei tautos kova už gimtąjį žodį ir raštą. Šios kovos simboliu tapo knygnešiai. Jie Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį, nes lietuvių kalbos draudimo metais platino lietuviškas knygas. Knygnešystė – autentiškas mūsų tėvynės reiškinys, kuris vyko tik pas mus, Lietuvoje.

Vėliau vaikučiai sėkmingai įvykdė užduotį ,,Knygų sleptuvės labirintas“ ir susipažino su bibliotekos erdvėmis, bibliotininkės darbo pobūdžiu. Vaikai turėjo galimybę pažaisti su žaislais, kinetinio smėlio ir šviesos stalu, švečiančiu molbertu ir t.t. Visiems labai patiko!

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą! 

Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio informacija

 

 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

 
,,Kačiukų“ grupės (auklėtoja Irena Kuisienė) kolektyvinis darbas

GURGU, GURGU Į KAZIUKO TURGŲ

Kaziuko mugė – tai savotiškas pavasario atidarymas ir rankų darbo gaminių mūsų mažųjų kūrėjų  paroda darželyje. (organizatorė J. Kunskienė)

Antrus metus iš eilės Senųjų Trakų vaikų lopšelyje – darželyje šurmuliavo pasiruošimas Kaziuko mugės parodai: ,,Boružiukų“ grupės (auklėtojos J. Kunskienė, L. Šepkauskienė)  vaikai visą savaitę susipažino su skirtingais amatais (kai kuriuos bando patys išbandyti), ruošė įvairius darbelius: kaklo ir rankos papuošalus, atvirutes, paveikslus, verbas, vazas ir t.t.. Maži kūrėjai kvietė (dėl saugumo, skitingų laikų) visus darželio darbuotojus bei draugus iš kitų grupių apžiūrėti surengtą parodą ir kartu pasidžiaugti.

Kadangi ,,Boružiukų“ grupės tėveliai negalėjo dalyvauti mugėje, todėl nekantriai laukė vaikų, sugrįžtančių su darbeliais, kad galėtų namuose jais pasigėrėti ir surengti aukcioną.

    Siunčiame akimirkas iš pirmos pavasario šventės ir kviečiame jomis pasidžiaugti kartu.

UŽGAVĖNĖS 2022 M.

LIETUVOS GIMTADIENIO ŠVENTĖ

SENŲJŲ TRAKŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!
Didžiuokimės tėvyne Lietuva!
Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę
Ir būkime viena stipri šeima.
 

                      Lietuvos Valstybės atkūrimo diena Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje vyko dviem etapais:

Pirmasis: Vasario 11 d. salėje vyko ,,Boružiukų“ grupės ugdytiniams (auklėtojos J. Kunskienė ir L. Šepkauskienė) netradicinė muzikos pamoka – ,,Teletiltas“ (,,Microsoft Teams“ kompiuterinė programa) su Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės ugdytiniais (auklėtoja G. Grinevič). Renginys prasidėjo iškilmingai skambant Lietuvos himnui. Renginio organizatorė ir vedančioji (muzikos mokytoja L. Kieras) priminė svarbiausius istorinius faktus, tautinius simbolius. Geriausios dovanos mūsų Tėvynei Lietuvai yra vaikų dainos, šokiai, eilėraščiai. Tad vaikučiai per ekraną paeiliui deklamavo gražiausius posmus Lietuvai, dainavo dainas, smagiai sukosi rateliuose. Pabaigoje visi dainavo bendrą dainą ,,Nupiešiu Lietuvą“ (muz. ir žod. I. Šeduikienės).

Antrasis: Vasario 17 d. Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio ,,Viščiukų“ grupės (auklėtoja M. Šakalienė) mažieji gražiai pasipuošę tautiniais rūbais ir deklamavo eilėraštuką, šoko lietuvių liaudies tautinius šokius bei žaidė žaidimus. Vėliau taip pat gražiai paminėjo Lietuvos gimtadienį ,,Kačiukų“ grupės (auklėtojos O. Okunevič ir I. Kuisienė) ugdytiniai.

Džiaugiamės ir didžiuojamės atšventę Lietuvos gimtadienį, nes Vasario 16–oji – puikus laikas skiepyti pilietines ir tautines vertybes, kad vaikai suprastų, jog jie yra gražiausia tautos dalis. Mylime savo Tėvynę – LIETUVĄ!

          Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio informacija

BENDRADARBIAVIMAS SU TRAKŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

SENŲJŲ TRAKŲ FILIALU

     Rugsėjo 16 d.  vyko bendradarbiavimas su Trakų viešosios bibliotekos Senųjų Trakų filialu. Vyr. bibliotekininkė Agnieška Uscilienė organizavo edukacinę veiklą ,,Žvakių gamyba iš bičių vaško“.

    Vaikai buvo supažindinti su vienu seniausiu amatu – žvakių gamyba. Patys dalyvavo bičių vaško lydymo procese. Kol išlietos žvakės vėso, įvyko pokalbis apie bites ir jų gyvenimą, kokią aprangą dėvi bitininkas ir visokių įdomybių apie bičių karalienę.

    Pačių vaikų pagamintos žvakės bus puiki dovanėlė savo artimiesiems bei suteiks šilumos ir jaukumo. Visiems labai patiko!

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą! 

DARŽELYJE ŠVEČIAVOSI POLICIJOS BIČIULIS AMSIS

     Rugsėjo 8 dieną Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje lankėsi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnė Aneta Bubelevičienė. Drauge atvyko ir policijos bičiulis Amsis.

Pareigūnė papasakojo vaikams apie darbą policijoje, supažindino su policijos darbuotojų pareigomis. Drauge su Amsiumi parodė, kaip teisingai reikia užsegti atšvaitus, paaiškino, kodėl svarbu kiekvienam juos turėti. Priminė, kaip reikia saugiai elgtis kelyje.

Atsisveikinant vaikai padėkojo policijos pareigūnei ir Amsiui, taip pat paprašė atvykti dar kartą. Renginio pabaigoje, visi turėjo galimybę paliesti, apkabinti ir nusifotografuoti su šuniuku Amsiu.

Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio bendruomenė nori padėkoti Trakų rajono  policijos komisariato pareigūnei ir nuoširdžiai pasidžiaugti, jog žinome, kad mus gins, saugos ir padės Lietuvos policija.

 

JONINĖS  DARŽELYJE

Birželio 23 dieną Senųjų Trakų lopšelio darželio ,,Boružiukų“ grupės auklėtiniai šventė Jonines. Šventė organizuota bendradarbiaujant su Senųjų Trakų biblioteka ir jos bibliotekininke Agne Usciliene.

Edukacijos pradžioje vaikai bandė paspėlioti, kokios gali būti šios šventės tradicijos. Joninių metu augmenijai priskiriama ypatinga reikšmė. Ilgiausią dieną arba jos išvakarėse surinkti žolynai, vaistažolės turi nepaprastos magiškos galios. Ypatingas dėmesys buvo skirtas vainiko papuošimui įvairiomis nuskintomis žolelėmis ir gėlėmis, tarp kurių suradome ir paparčio lapus – neatsiejamą Joninių simbolį.  Pasipuošę vainikais nepamiršome ir dar vienos svarbios atrakcijos – šokinėjimas per laužą. Nors mūsų laužas buvo dirbtinis, emocijos buvo tikros ir nuoširdžios.

Vaikai buvo išlydėti namo švęsti Joninių  su savo pagamintais vainikais ir puikiomis emocijomis. Kadangi Joninės – tai ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties metas, mums ši diena neprailgo.

Senųjų Trakų lopšelio – darželio kolektyvas siunčia visiems linkėjimus ir sveikina visus su praėjusia Joninių švente, lai kiekvienas atranda savo paparčio žiedą.

Auklėtoja Jolanta Kunskienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS RAŠTAS:

Dėl psichologinių krizių valdymo paslaugų

 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU TRAKŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SENŲJŲ TRAKŲ FILIALU: 

https://trakubiblioteka.lt/lt/naujienos/seima-musu-tvirtove/5298?fbclid=IwAR3qJ3-PbMKuRhfmYfuYTnGcI8wkZa1MZRgpCdcO2BWz7SkQ0YYyyA_XuXI

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą! 

Šeima – mūsų tvirtovė

Šeima – mūsų tvirtovė

       Kas yra šeima? Greičiausiai visi pagalvojame, kaip galėtume apibrėžti šį žodį, į kurį telpa tiek daug emocijų, jausmų, akimirkų ir išgyvenimų. Kiekvienas iš mūsų atsakytų skirtingai, tačiau šio žodžio reikšmė išlieka ta pati. Šeima – tai giminystės ryšiais susieta žmonių grupė, kurią sudaro tėvai, seneliai, anūkai. Laimingoje šeimoje užauga nuoširdūs, laimingi, protingi individai. Turėdami gerą pavyzdį, išmokstame kitaip žiūrėti į gyvenimą, be to, šeima – tai namai į kuriuos norisi sugrįžti ne tik kai jautiesi blogai, bet ir pasidžiaugti ypatingomis akimirkomis. Artimieji – žmonės, kuriuos mylime mes ir kurie myli mus, kurie visada padeda išspręsti iškilusias problemas.      
       Tikrą šeimą jungia ne tik kraujo ryšiai, bet ir bendri dalykai. Smagus ir įdomus laikas kartu yra brangesnis už viską. Tik būdami drauge pradedame labiau pažinti save ir savo artimuosius. Linksmame susitikime su Senųjų Trakų darželio auklėtiniais ir jų auklėtoja Jolanta Kunskiene kalbėjome apie šeimos tradicijas bei tėvelių pomėgius, apie besąlyginę tėvų meilę ir kaip ją jaučiame. Puikiai parodyti tėvų meilę padėjo vaikams skaityta knyga „Mylėsiu tave kad ir kas nutiktų“, apie lapės meilę. Išklausę pasaką, vaikai drąsiai pasakojo apie leidžiamą laiką su artimaisiais, apie brolių ir seserų pomėgius, apie tradicijas, kurių laikosi šeimoje, kaip jie padeda tėveliams bei apie tarpusavio ryšį. O kad susitikimas vaikams būtų įdomesnis, užsiėmėme ir kūrybine veikla – išdalinome iš sūrios tešlos pagamintų širdelių, o vaikai turėjo jas nuspalvinti. Kilo įdomi diskusija, kokios spalvos yra meilė… ar tik raudonos? Visgi ne, meilė yra visokia: ir saulės gelsvumo, ir dangaus mėlynumo, juk gyvenime pasitaiko ir linksmų, ir liūdnų dienų, kaip ir meilėje.  Darbeliai užbūrė vaikus. Jie ne tik spalvino širdeles, bet ir puošė įdomiais ornamentais. Paruoštos širdelės keliaus į namus padžiuginti artimųjų.
Saugokime ir branginkime laiką, praleistą drauge. Puoselėkime tradicijas ir nebijokime kurti naujų. Juk vaikai kaip tie medžiai – turime laistyti ir prižiūrėti, kad užaugtų stiprūs ir sveiki, tačiau, kad viskas pasisektų, turime įdėti daug meilės.
Agnieška Uscilienė
Trakų viešosios bibliotekos Senųjų Trakų filialo vyr. bibliotekininkė
 Nuotraukų galerija

 

PRANEŠAME, KAD TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE NUO  2021 m. KOVO 29  d. IKI BALANDŽIO 7 d. UGDYMAS ORGANIZUOJAMAS NUOTOLINIU BŪDU.

Informacija tėvams apie infekcijų plitimą ribojančio režimo

nustatymą darželyje

Informuojame, kad Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje nustatyti penki COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) atvejai, likęs personalas izoliacijoje.

  • Rytoj (kovo 26 d.) papildysime informaciją dėl mokymo proceso organizavimo įstaigoje nuotoliniu būdu.

DĖKOJAME UŽ KANTRYBĘ, SUPRATINGUMĄ, GERANORIŠKĄ BENDRADARBIAVIMĄ.